Projekt Unijny

Projekt Unijny

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Nasza firma Ubezpieczalnia Bolesław Kukałowicz realizuje projekt pt.: „Zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa Ubezpieczalnia Bolesław Kukałowicz poprzez przeprowadzenie tzw. cyfrowej transformacji celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19”.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 6. Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

Działanie 6.2. Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.06.02.00-22-0132/21-00

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 297 366.03 PLN

Wartość przyznanego dofinansowania: 252 761.11 PLN

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest implementacja w naszej firmie innowacji procesowej wynikającej ze zmian w dotychczasowym sposobie świadczenia usług sprzedaży polis ubezpieczeniowych w rezultacie wdrożenia dedykowanego (szytego na miarę) oprogramowania.

W tym celu koniecznym jest podjęcie następujących działań:

  1. Zakup licencji na dedykowane oprogramowanie dopasowane do naszych indywidualnych potrzeb wraz z przekazaniem praw autorskich.
  2. Zakup 16 szt. środków trwałych.
  3. Zakup usługi szkoleniowej z obsługi nowej aplikacji.
  4. Zakup usług doradczych, polegających na konfiguracji komputerów i tabletów oraz instalacji i konfiguracji aplikacji do pracy w sieci komputerów mobilnych.

Projekt realizowany będzie w 2023r.

Cel projektu

Celem projektu jest skuteczne przeciwdziałanie przez naszą firmę skutkom pandemii COVID-19 oraz jej następstwom w przyszłości, a także kolejnym, podobnym stanom zagrożenia.

Implementacja dedykowanego oprogramowania pomoże nam zatrzymać, ale też pozyskać nowych klientów, którzy z uwagi na zalecane ograniczenia zrezygnowali ze spotkań osobistych z agentami ubezpieczeniowymi. Wdrożone rozwiązanie będzie sposobem na zaobserwowane znaczące spowolnienie procesów obsługi klienta które wystąpiło w wskutek  drożenia działań przeciwdziałających COVID-19. Powyższe ma zatem na celu zabezpieczyć finansową  przyszłość naszego przedsiębiorstwa, ale także sprostać potrzebom docelowych grup odbiorców.

Możliwość zaoferowania klientom całkowicie bezobsługowej obsługi procesu pozyskania ubezpieczenia będzie istotnym autem także w czasach po pandemii. Realizacja projektu jest zatem szansą na rozwój naszej firmy i przeniesienie jej na wyższy stopień transformacji cyfrowej.