Najczęstsze pytania i odpowiedzi na temat podstawowego ubezpieczenia samochodu OC

Czy muszę posiadać ubezpieczenie OC na pojazd który nie jest użytkowany?

Tak, wedle ustawy o obowiązkowym ubezpieczeniu, każdy pojazd zarejestrowany na terenie Polski jest zobowiązany do posiadania ciągłości ubezpieczenia OC. Wyjątkiem od tej reguły są pojazdy historyczne. Te ubezpieczenie posiadać muszą tylko podczas użytkowania. Status ten osiąga się poprzez spełnienie jednego z czterech warunków:

a) jest to pojazd zabytkowy w rozumieniu przepisów,

b) pojazd wpisany do księgi inwentarza muzealiów zgodnie z przepisami,

c) pojazd mający co najmniej 40 lat,

d) pojazd mający co najmniej 25 lat i uznany przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

Pojazdy wolnobieżne takie jak np. koparka, które nie posiadają tablic rejestracyjnych muszą posiadać ubezpieczenie tylko na okres poruszania się po drogach.

Natomiast w przypadku samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych, autobusów lub przyczep, które zostaną czasowo wyrejestrowane w urzędzie, ubezpieczenie musi być kontynuowane. W takim przypadku można zgłosić się do ubezpieczyciela z prośbą o obniżenie składki o 95% na czas wyrejestrowania pojazdu.

Co grozi za brak ubezpieczenia OC?

Brak ważnego ubezpieczenia pojazdu naraża nas na otrzymanie kary z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość kary jest uzależniona od minimalnej płacy, przez co ulegają zmianie każdego roku. Aktualne wysokości kar obrazuje poniższa tabela.

 Samochód osobowy Samochód ciężarowy Pozostałe pojazdy 
 Do 30.06.2024Od 01.07.2024Do 30.06.2024Od 01.07.2024Do 30.06.2024Od 01.07.2024
Do 3 dni1700172025502580280290
Od 4 do 14 dni4240430063606450710720
Powyżej 14 dni84808600127301290014101430

Dodatkowo należy również pamiętać, że w przypadku spowodowania wypadku samochodem, który nie posiada ważnego ubezpieczenia, jesteśmy zobowiązani do pokrycia wszelkich szkód z własnego portfela. Sytuacja taka może zadłużyć nas na całe życie.

Co w przypadku gdy jesteś poszkodowanym, a sprawca nie ma ważnej polisy OC?

W takiej sytuacji należy kontaktować się z Ubezpieczeniowym Fundusze Gwarancyjnym (UFG). To właśnie ten urząd ma za zadanie wypłatę odszkodowania poszkodowanym w przypadku gdy sprawca nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC lub nie występowała odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Zakupiłem pojazd, co z polisą?

Kupując pojazd zakupuje się też polisę OC, przy czym należy pamiętać, że inne zakresy ubezpieczenia takie jak od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), Assistance, Auto Casco (AC) ulegają rozwiązaniu. Polisa OC po zakupie samochodu jest ważna do daty jej zakończenia i nie przedłuża się na następny rok.

Po zakupie pojazdu należy zgłosić się do ubezpieczyciela w celu przepisania polisy na nowego właściciela. Można takie zgłoszenie dokonać u każdego agenta reprezentującego dane towarzystwo. Należy jednak pamiętać, że część towarzystw dokona rekalkulacji składki i narzuci dodatkową opłatę do polisy. W takim przypadku można po dopłacie korzystać z ubezpieczenia lub złożyć wypowiedzenie i opłacić tylko za okres korzystania z polisy (od dnia zakupu do dnia wypowiedzenia).

Sprzedałem pojazd, czy otrzymam zwrot?

Po sprzedaży pojazdu otrzymuje się zwrot niewykorzystanej części składki za ryzyka dobrowolne, takie jak od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), Assistance, Auto Casco (AC), itp., natomiast ubezpieczenie OC przechodzi na nowego nabywcę i zwrotu za to ubezpieczenie nie otrzymamy. Wedle przypisów sprzedając pojazd sprzedaje się też ubezpieczenie OC.

Czy można przepisać swoje zniżki na inną osobę?

Nie, zniżki za historię ubezpieczenia są przypisane do konkretnego numeru pesel i nie ma możliwości przepisać ich na inną osobę.

Czy szkoda OC będzie miała wpływ na składkę ubezpieczeniową na drugi samochód?

Tak, pod warunkiem, że jest się właścicielem drugiego pojazdu. Zniżki za ubezpieczenie są przypisane do konkretnej osoby i szkody spowodowane przez tę osobę lub przez pojazd tej osoby będą widoczne w historii ubezpieczeniowej. Przy każdym wyliczaniu polisy aktualne zniżki i szkody będą brane pod uwagę.

Czy dopisanie dziecka do pojazdu wpłynie na składkę OC?

Tak, każdy właściciel i współwłaściciel ma wpływ na składkę ubezpieczenia OC. Dopisanie osoby nieposiadającej zniżek podniesie cenę ubezpieczenia.

Zapis na polisie o korzystaniu z pojazdu przez młodego kierowcę podniesie składkę, ale nie jest dopisaniem dziecka do ubezpieczenia i nie będą z tego tytułu zbierane dla niego zniżki.

Czy po złomowaniu odzyskam składkę?

Tak, po zezłomowaniu pojazdu klient odzyska niewykorzystaną część składki. Jednak bywają przypadki, że klient w celu złomowania pojazdu kontaktuje się z firmą, która załatwi sprawę za niego. Często zdarza się, że takiej firmie klient sprzedaje pojazd, a oni dokonują złomowania i wyrejestrowania sprzętu. Niestety w takim przypadku zwrot składki za OC otrzyma nowy nabywca. To nie tak, że odradzamy korzystanie z takich firm. Jeśli chcemy odzyskać składkę należy zwrócić uwagę na to, aby udzielić przedsiębiorstwu pełnomocnictwa do reprezentowania nas przed urzędem, a nie sprzedać pojazd.

Gdzie znajdę warunki i zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu?

Warunki i zakres ubezpieczenia obowiązkowego OC są określone w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w rozdziale nr 2 Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Ile można otrzymać zniżek maksymalnie zniżek w ubezpieczeniu OC?

Obecnie określenie wysokości posiadanych zniżek jest sprawą skomplikowaną. Towarzystwa nie podają wartości liczbowych, jedynie informacje, że w danym okresie czasu klient posiada ciągłość ubezpieczenia samochodu i nie miał żadnych szkód. Towarzystwa przyjmują różne okresy, przykładowo dla Warty jest to 5 lat. Jeśli w tym czasie nie miało się żadnej stłuczki to można przyjąć że posiada się pełne zniżki.

Niestety żaden agent nie jest w stanie podać dokładną ilość zniżek klienta, który miał szkodę. Wysokość zniżki, jak i składka ubezpieczeniowa jest wyliczana przez algorytmy, i określenie o ile wzrośnie ubezpieczenie w przyszłym roku jest niemożliwe.

Na wysokość zniżek ma też wpływ ilość posiadanych punktów karnych. Agent ubezpieczeniowy nie widzi czy klient takowe posiada, jedynie składka ubezpieczeniowa jest podejrzanie wysoka.

W jaki sposób mogę zakończyć moją polisę OC?

Zakończenie polisy OC następuje w dwóch przypadkach: wypowiedzenia i demontażu pojazdu. Polisę można zamknąć po oddaniu pojazdu do demontażu i wyrejestrowaniu go w wydziale komunikacji.

Natomiast wypowiedzenie polisy OC posiada trzy tryby:

 1. Wypowiedzenie na koniec okresu ubezpieczenia (art. 28 ust 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003r o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) – składa się je przed końcem polisy, umowa trwa do daty jej zakończenia i nie przedłuża się na nowy rok
 2. Wypowiedzenie z tytułu podwójnego ubezpieczenia (art. 28 a Ustawy z dnia 22 maja 2003r o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) – jedynie w przypadku gdy polisa OC odnowiła się automatycznie na nowy rok. Wypowiada się polisę wznowioną z datą złożenia dokumentu, należy mieć wykupioną nowe ubezpieczenie OC
 3. Wypowiedzenie przez nowego nabywcę pojazdu (art. 31 ust 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003r o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) – po zakupie pojazdu, jako nowy właściciel mamy możliwość złożyć wypowiedzenie w każdej chwili trwania polisy po poprzednim właścicielu.

Kiedy moja polisa OC samochodu się nie wznowi na kolejny rok?

Polisa OC nie wznawia się w kilku przypadkach, najbardziej oczywistym jest wypowiedzenie polisy. Nie ulegnie odnowieniu również umowa po poprzednim właścicielu pojazdu.

Należy też pamiętać że polisa nie opłacona w całości lub częściowo, również nie ulega odnowieniu. Dotyczy to zarówno zaległej raty jak i niedopłacie np. jednej złotówki.

Kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania lub zażąda zwrotu poniesionych kosztów?

Zakład ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia OC nie odpowiada za szkody:

 1. polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu którego jest się właścicielem lub współwłaścicielem
 2. wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, w pojeździe ubezpieczonego, chyba że sprawcą wypadku był inny pojazd
 3. polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych,
 4. polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Dodatkowo ubezpieczyciel ma prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC, tak zwanego regresu, w przypadku gdy:

 1. szkoda została wyrządzona umyślnie
 2. kierujący prowadził po spożyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
 3. wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa,
 4. nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym,
 5. zbiegł z miejsca zdarzenia.

Czy wszyscy właściciele widniejący w dowodzie rejestracyjnym muszą być wpisani w polisę?

Tak, wszyscy właściciele wpisani do dowodu rejestracyjnego muszą być wpisani w polisę.

Co wpływa na wysokość składki?

Na wysokość składki wpływa wiele czynników takich jak dane samochodu, adres rejestracji pojazdu, historia ubezpieczeniowa właścicieli pojazdu, ich wiek, użytkownicy będący młodymi kierowcami (do 26 roku życia lub posiadający prawo jazdy krócej niż 3 lata), sposób użytkowania pojazdu (prywatnie, taxi, itp.)

Dodatkowo w ostatnich latach towarzystwa biorą pod uwagę czy właściciele pojazdu posiadają punkty karne.

Jeśli nie zapłacę za ubezpieczenia jakie są tego konsekwencje?

Nieopłacenie polisy OC ponosi za sobą spore konsekwencje. Między innymi naraża nas to na windykację i sprawę sądową z towarzystwem ubezpieczeniowym. W takim wypadku nie tylko będziemy zmuszeni do opłaty składki wraz z odsetkami, ale również pokryć wszelkie koszty sądowe. Towarzystwa ubezpieczeniowe również raportują nieterminowo opłacane polisy do BIK, co z kolei wpływa na zdolność kredytową.

Nieopłacona polisa OC nie odnawia się na kolejny rok, co naraża nas na otrzymanie kary z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość kar została opisana w powyższym pytaniu „Co grozi za brak ubezpieczenia OC?”

Czy potrzebuje innego ubezpieczenia jeśli jadę samochodem zagranicę?

Ubezpieczenie obowiązkowe OC działa na terenach krajów należących do Unii Europejskiej. Dodatkowe dokumenty nie są wymagane na terenie takich krajów jak:

 • Andora,
 • Bośnia i Hercegowina,
 • Czarnogóra,
 • Islandia,
 • Liechtenstein,
 • Norwegia,
 • Serbia,
 • Szwajcaria,
 • Wielka Brytania.

Natomiast Zielona Karta w formie papierowej jest wymagana na terytorium:

 • Albanii, 
 • Azerbejdżanie, 
 • Iranie, 
 • Izraelu, 
 • Macedonii, 
 • Maroko, 
 • Mołdawii, 
 • Turcji, 
 • Tunezji, 
 • Ukrainie.

Obecnie na terenie Rosji i Białorusi nie obowiązuje żadne ubezpieczenie komunikacyjne. Podczas podróży do tych krajów należy wykupić polisę na granicy.

Aktualną listę krajów objętych obowiązkowym ubezpieczeniem OC i systemem Zielonych kart można znaleźć na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycielu Komunikacyjnych (PBUK).